UPS & SOLAR PV SYSTEM SUPPLIER

Maʻuʻanga ivi malohi ʻo e FAKAMALOHISINO, polokalama pv ʻo e ngaahi fetuʻú, kautaha ngaohiʻanga maka &

NGAAHI FETUʻU INVERTER

inverter ʻa e ngaahi fetuʻu ʻo e grid, hekesi ʻo e grid inverter, hybrid ʻi he grid inverter, ʻOmi ha founga fakaleleiʻi ʻo e polokalama PV.

PENOLO ʻO E NGAAHI FETUʻU

Penolo mono ʻo e ngaahi fetuʻu, Penolo ʻo e ngaahi fetuʻu ʻo e poly mo e ngaahi fetuʻu.

PANGIKE PUHA ʻUHILA

Fakamaʻu ʻa e puha ʻuhila, OPZV, OPZS & lithium e puha ʻuhila

FOSHAN SIMPLE SOLARIX TECHNOLOGY

Fakasiʻisiʻi e vela ho fale, tapuniʻi maʻu pe ʻa e ngaahi matapa sioʻata.. Tamateʻi e māmá mo e ngaahi meʻangāué ʻi he taimi ʻoku ʻikai ke ke fakaʻaongaʻi ai kinautolú, fakaʻaongaʻi e ngaahi foʻi ʻuhila fakahaofi ivi. Fekauʻaki mo Kitautolu

LET’S CHANGE THE WORLD TOGETHER, JOIN US NOW

FEHUʻI HE TAIMI NI