අපගේ සමාගම සෑම සේවාදායකයෙකුටම විකල්ප බලශක්ති ලබා දෙයි

වසර මාරු කළ හැකි බල නිමැවුම් වගකීම් hybrid solar system is a grid-tied solar system that also has a solar battery for energy storage. මේවාට ලෝක දෙකෙන්ම හොඳම දේ ලබා දිය හැක, මන්ද ඔබට විදුලිය විසන්ධි වීමකදී උපස්ථ බලය සඳහා බැටරියක අතිරික්ත ශක්තිය ගබඩා කළ හැක, මේවාට ලෝක දෙකෙන්ම හොඳම දේ ලබා දිය හැක, මන්ද ඔබට විදුලිය විසන්ධි වීමකදී උපස්ථ බලය සඳහා බැටරියක අතිරික්ත ශක්තිය ගබඩා කළ හැක. මේවාට ලෝක දෙකෙන්ම හොඳම දේ ලබා දිය හැක, මන්ද ඔබට විදුලිය විසන්ධි වීමකදී උපස්ථ බලය සඳහා බැටරියක අතිරික්ත ශක්තිය ගබඩා කළ හැක 100% මේවාට ලෝක දෙකෙන්ම හොඳම දේ ලබා දිය හැක, මන්ද ඔබට විදුලිය විසන්ධි වීමකදී උපස්ථ බලය සඳහා බැටරියක අතිරික්ත ශක්තිය ගබඩා කළ හැක. මේවාට ලෝක දෙකෙන්ම හොඳම දේ ලබා දිය හැක, මන්ද ඔබට විදුලිය විසන්ධි වීමකදී උපස්ථ බලය සඳහා බැටරියක අතිරික්ත ශක්තිය ගබඩා කළ හැක.

Net metering does economically what a solar battery does physically, මේවාට ලෝක දෙකෙන්ම හොඳම දේ ලබා දිය හැක, මන්ද ඔබට විදුලිය විසන්ධි වීමකදී උපස්ථ බලය සඳහා බැටරියක අතිරික්ත ශක්තිය ගබඩා කළ හැක (kWh credits) for use at night without the cost of physically storing the electricity. So for 99% of homeowners currently connected to a public grid, a simple grid connect system will be what you want.


Post time: 2019-12-12
°C)