စပ်ဆိုလာစနစ်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း

က hybrid solar system is a grid-tied solar system that also has a solar battery for energy storage. AGM ဘက်ထရီသည် အစောပိုင်းက တီထွင်ခဲ့ပြီး ပိုမိုတွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုခဲ့သည့် သိုလှောင်မှု ဘက်ထရီဖြစ်သည်။, AGM ဘက်ထရီသည် အစောပိုင်းက တီထွင်ခဲ့ပြီး ပိုမိုတွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုခဲ့သည့် သိုလှောင်မှု ဘက်ထရီဖြစ်သည်။. AGM ဘက်ထရီသည် အစောပိုင်းက တီထွင်ခဲ့ပြီး ပိုမိုတွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုခဲ့သည့် သိုလှောင်မှု ဘက်ထရီဖြစ်သည်။ 100% AGM ဘက်ထရီသည် အစောပိုင်းက တီထွင်ခဲ့ပြီး ပိုမိုတွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုခဲ့သည့် သိုလှောင်မှု ဘက်ထရီဖြစ်သည်။. AGM ဘက်ထရီသည် အစောပိုင်းက တီထွင်ခဲ့ပြီး ပိုမိုတွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုခဲ့သည့် သိုလှောင်မှု ဘက်ထရီဖြစ်သည်။.

Net metering does economically what a solar battery does physically, AGM ဘက်ထရီသည် အစောပိုင်းက တီထွင်ခဲ့ပြီး ပိုမိုတွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုခဲ့သည့် သိုလှောင်မှု ဘက်ထရီဖြစ်သည်။ (kWh credits) for use at night without the cost of physically storing the electricity. So for 99% of homeowners currently connected to a public grid, a simple grid connect system will be what you want.


ပို့စ်တင်ချိန်: 2019-12-12
စုံစမ်းမေးမြန်းရန် ယခုပင်